Lūgšanas

gal_34918192_middle
Saturs:

 1. Svētā lūgšana, Tēvreize
 2. Sv. Simeona Metafrasta grēku nožēlas lūgšana
 3. Jēzus Asiņu uzvaras litānija
 4. Pazemības litānija
 5. Svētā Gara litānija I
 6. Svētā Gara litānija II
 7. Litānija (no 1928. g. Agendas)
 8. Mātes Terēzas lūgšana
 9. Lūgšana par Baznīcu un ticīgo tautu
 10. Sv. Patrika lūgšana
 11. Erceņģeļa Sv. Mihaēla litānija
 12. Grēksūdzes dievkalpojums
 13. Rīta lūgšana (Imants Lūsis)Mūsu Tēvs debesīs!
Svētīts lai top Tavs vārds.
Lai nāk Tava valstība.
Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.
Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien.
Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna.
Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi.
Āmen


Mateja Evaņģēlijs, 6:9-13, mūsu Kunga Jēzus Kristus mācītā lūgšana, Tēvreize


SV. SIMEONA METAFRASTA
GRĒKU NOŽĒLAS LŪGŠANA

Kad tu sagrēko piecdesmito vai simto reizi dienā, kad tevi pārņem Sātana iedvesta mazdūšība un tu zaudē cerību uz Dieva žēlastību, tad no visas sirds dziļumiem saki:

Es labi zinu, Kungs, ka manas netaisnības man sniedzas pāri galvai, taču zinu arī, ka Tavas žēlastību skaits ir neizmērojams, un neizteicama ir Tavas bezgalīgās labestības žēlsirdība; nav neviena grēka, kas pārspētu Tavas mīlestības maigumu. Tādēļ, ak, brīnišķīgais Ķēniņ, Vislabais Kungs, parādi manī, grēciniekā, Savu žēlsirdību, atklāj Savas labestības vareno spēku, Sava maiguma varenību, pieņem mani, kad atgriežos pie Tevis.

Pieņem mani, kā pieņēmi pazudušo dēlu, ļaundari un grēcinieku. Pieņem mani, lai arī ar domām, vārdiem un darbiem, ar savām neapvaldītajām kaislībām un neprātīgajām iedomām bez mēra esmu grēkojis pret Tevi. Taču, ak Kungs, ak Kungs, neatstāj mani Savās taisnīgajās dusmās! Nesodi mani Savā bardzībā. Apžēlojies par mani, Kungs, jo, kaut arī vājš, es tomēr esmu Tavs radījums. Tu, Kungs, esi manī licis Tevis bijāšanu, un tomēr, es esmu darījis to, kas ļauns Tavās acīs. Ak, Kungs, mans Dievs, uz Tevi esmu licis savu cerību.

Ja man ir kāda cerība uz glābiņu, ja Tava mīlestības pilnā žēlsirdība var pārspēt pārkāpumu daudzumu, tad esi Tu pats mans Pestītājs un saskaņā ar Savu labestību un žēlsirdību atraisi, atlaid un piedod visas manas vainas, jo mana dvēsele ir nemiera pilna un es vairs nerodu cerības. Apžēlojies par mani, Dievs, pēc Tavas lielās labestības; nedari man pēc maniem grēkiem, bet gan novērs, pasargā un atbrīvo manu dvēseli no ikviena ļaunuma, kas tai uzbrūk, un no visiem samaitātajiem darbiem. Izglāb mani Savas žēlsirdības dēļ, jo kur vairumā gājis grēks, tur vairumā iet arī Tava žēlsirdība, un es Tevi cildināšu visās sava mūža dienās. Jo Tu esi Dievs tam, kurš nožēlo grēkus, Tu esi grēcinieku Glābējs.

Es slavēšu Tevi no visas savas sirds, Kungs, mans Dievs!

Āmen!JĒZUS ASIŅU UZVARAS LITĀNIJA

Es slavēju Dieva Jēra dārgās Asinis,
Kas dziedina manas miesas vainas.
Es slavēju Dieva Jēra dārgās Asinis,
Kas dziedina manas dvēseles vainas.
Es slavēju Dieva Jēra dārgās Asinis,
Kas dziedina manas gara vainas.

Es pielūdzu Jēra Asinis to piedodošajā spēkā.
Es pielūdzu Jēra Asinis to dziedinošajā spēkā.
Es pielūdzu Jēra Asinis to šķīstījošajā spēkā.
Es pielūdzu Jēra Asinis to atjaunojošajā spēkā.
Es pielūdzu Jēra Asinis to aizsargājošajā spēkā.

Es slavēju Jēzus Kristus Asinis, kas apklāj visus manus grēkus un šķīstī mani no tiem.
Es slavēju Jēzus Kristus Asinis, kas atbrīvo mani no jebkādas verdzības.
Es slavēju Jēzus Kristus Asinis, kas ir spēcīgākas nekā manas iznīcīgās asinis.
Es slavēju Jēzus Kristus Asinis, kas pārveido mani pēc Viņa līdzības.
Es slavēju Jēzus Kristus Asinis, kas mani dara par jaunu radījumu.


Bazilea Šlinka


PAZEMĪBAS LITĀNIJA

Ak, Jēzu, maigu un pazemīgu sirdi, uzklausi mūs!

No vēlēšanās, lai tiktu godināts – JĒZU, ATBRĪVO MANI!
No vēlēšanās, lai tiktu mīlēts – JĒZU, ATBRĪVO MANI!
No vēlēšanās, lai tiktu slavēts – JĒZU, ATBRĪVO MANI!
No vēlēšanās, lai tiktu sumināts – JĒZU, ATBRĪVO MANI!
No vēlēšanās, lai tiktu izvirzīts citiem priekšā – JĒZU, ATBRĪVO MANI!
No vēlēšanās, lai tiktu lūgts citiem kā padomdevējs – JĒZU, ATBRĪVO MANI!
No vēlēšanās, lai tiktu atzīts – JĒZU, ATBRĪVO MANI!

No bailēm, ka kāds varētu mani pazemot – JĒZU, ATBRĪVO MANI!
No bailēm, ka kāds varētu mani atstumt – JĒZU, ATBRĪVO MANI!
No bailēm, ka kāds varētu mani nonievāt – JĒZU, ATBRĪVO MANI!
No bailēm, ka kāds varētu mani apmelot – JĒZU, ATBRĪVO MANI!
No bailēm, ka es varētu tikt aizmirsts – JĒZU, ATBRĪVO MANI!
No bailēm, ka es tiktu padarīts smieklīgs – JĒZU, ATBRĪVO MANI!
No bailēm, ka kāds varētu ar mani nepatiesi apieties – JĒZU, ATBRĪVO MANI!
No bailēm, ka kāds varētu mani nepareizi turēt aizdomās – JĒZU, ATBRĪVO MANI!

KUNGS, lai citi tiek par mani vairāk cienīti - AK JĒZU, DOD MAN ŠĪS VĒLĒŠANĀS ŽĒLASTĪBU!
Lai citi tiek par mani vairāk mīlēti - AK JĒZU, DOD MAN ŠĪS VĒLĒŠANĀS ŽĒLASTĪBU!
Lai citu domas pasaules priekšā ir vērtīgākas, turpretī mani uzskati kļūst vienmēr mazvērtīgāki – AK JĒZU, DOD MAN ŠĪS VĒLĒŠANĀS ŽĒLASTĪBU!
Lai citu lūgumi atrod dzirdīgas ausis, bet mans lūgums lai tiek nobīdīts malā – AK JĒZU, DOD MAN ŠĪS VĒLĒŠANĀS ŽĒLASTĪBU!
Lai citi tiktu vairāk ievēroti turpretī es atstāts novārtā – AK JĒZU, DOD MAN ŠĪS VĒLĒŠANĀS ŽĒLASTĪBU!
Lai citi kļūtu svēti, bet man palīdzi iespēju robežās kļūt svētākam – AK JĒZU, DOD MAN ŠĪS VĒLĒŠANĀS ŽĒLASTĪBU!

Ak, JĒZU, dod man spēku to vienmēr no jauna vēlēties!SVĒTĀ GARA LITĀNIJA I

Dievs Tēvs debesīs, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, apžēlojies par mums!
Dievs Svētais Gars, apžēlojies par mums!
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, apžēlojies par mums!

Svētais Gars, kurš izej no Tēva un Dēla - visi: NĀC MŪSOS!
Svētais Gars, kurš esi Kungs - visi: NĀC MŪSOS! 
Svētais Gars, no kura Jēzus tika ieņemts Jaunavas Marijas klēpī - visi: NĀC MŪSOS!
Svētais Gars, ikvienas žēlastības Avots, gudrības un saprāta Gars - visi: NĀC MŪSOS! 
Padoma un spēka Gars - visi: NĀC MŪSOS!
Zinību un dievbijības Gars - visi: NĀC MŪSOS!
Dieva bijāšanas Gars - visi: NĀC MŪSOS!
Ticības, cerības un mīlestības Gars - visi: NĀC MŪSOS!
Taisnības un svētuma Gars - visi: NĀC MŪSOS!
Patiesības un gaismas Gars - visi: NĀC MŪSOS! 
Tēva un Dēla dāvana - visi: NĀC MŪSOS!
Gars, kurš no augšienes nonāci pār apustuļiem - visi: NĀC MŪSOS!
Nemaldības Gars, kurš vadi Baznīcu - visi: NĀC MŪSOS!
Dieva pieņemto bērnu Gars - visi: NĀC MŪSOS!
Dedzīgā mīlestība, kas izlieta mūsu sirdīs - visi: NĀC MŪSOS!
Svētais Gars, kurš iedves mums labo - visi: NĀC MŪSOS!
Svētais Gars, kurš novērs mūs no ļaunā - visi: NĀC MŪSOS! 
Svētais Gars, kurš pasargā mūs no dēmoniem - visi: NĀC MŪSOS! 
Svētais Gars, kurš atbrīvo mūs no kārdinājumiem - visi: NĀC MŪSOS! 
Svētais Gars, kurš mūs dziedini un šķīstī - visi: NĀC MŪSOS! 
Svētais Gars, kurš mūs padari par savu Svētnīcu - visi: NĀC MŪSOS! 
Svētais Gars, kurš vērs mūsu uzmanību uz eņģeļu pamudinājumiem – visi: NĀC MŪSOS! 
Svētais Gars, kurš iedvesmo mūs uz patiesu lūgšanu - visi: NĀC MŪSOS! 
Pielūgsmes un slavēšanas Gars - visi: NĀC MŪSOS! 
Aizlūgumu un svētības Gars - visi: NĀC MŪSOS! 
Paļāvības un uzticēšanās Gars - visi: NĀC MŪSOS! 
Lēnprātības un pazemības Gars - visi: NĀC MŪSOS!
Žēlsirdības un pacietības Gars - visi: NĀC MŪSOS! 
Maiguma un līdzcietības Gars - visi: NĀC MŪSOS! 
Mierinājuma un prieka Gars - visi: NĀC MŪSOS! 
Svētais Gars, kurš esi mūsu vienīgais Spēks - visi: NĀC MŪSOS! 
Atbrīvošanas un uzvaras Gars - visi: NĀC MŪSOS! 
Svētais Gars, mūsu Kungs un mūsu Dievs - visi: NĀC MŪSOS!

Svētais Gars, kurš mīli mūs, uzklausi mūsu lūgšanu!
Svētais Gars, kuru mēs apbēdinām, piedod mums.

Visi: MĒS TEVI PIELŪDZAM UN TEVI MĪLAM! ĀmenSVĒTĀ GARA LITĀNIJA II
L. – liturgs, D. - draudze

L. Kungs, apžēlojies,
Kristu, apžēlojies,
Kungs, apžēlojies,
Kristu, paklausi mūs!

L. Dievs Kungs, debesu Tēvs – D. Apžēlojies par mums!
L. Dievs Kungs, Dieva Dēls, pasaules Pestītājs – D. Apžēlojies par mums! 
L. Dievs Kungs, Svētais Gars – D. Apžēlojies par mums!
L. Tu Tā Kunga Gars,
Tu gudrības un saprašanas Gars,
Tu padoma un spēka Gars,
Tu atziņas un dievbijības Gars,
Tu mīlestības Gars,
Tu prieka Gars,
Tu miera Gars – D. Apžēlojies par mums!
L. Tu pacietības un laipnības Gars,
Tu ticības un lēnprātības un šķīstības Gars – D. Apžēlojies par mums!
L. Svētais Dievs, kas Tu pārbaudi sirdis un īkstis,
Svētais Gars, Tu debesu žēlastības Devējs – D. Apžēlojies par mums!
L. Tu noskumušo Iepriecinātājs,
Tu praviešu Gaisma,
Tu svēto mocekļu Uzvara,
Tu visu Tavu svēto Svaidījums -
Tu eņģeļu Prieks – D. Apžēlojies par mums!
L. Esi mums žēlīgs!
Saudzi mūs, mīļais Kungs un Dievs!
Esi mums žēlīgs! D. Palīdzi mums, mīļais Kungs un Dievs!
L. No visiem grēkiem,
No visas maldīšanās,
No visa ļauna - D. Pasargi mūs, mīļais Kungs un Dievs!
L. No velna viltus un blēdības,
No maldu mācībām un atkrišanas,
No skaudības un nenovīdības pret brāļiem,
No miesas un dvēseles netīrības,
No kūtrības Tavā kalpošanā,
No visiem ļaunajiem gariem - D. Pasargi mūs, mīļais Kungs un Dievs!
L. Kas Tu no Tēva un Dēla izeji,
Kas Tu Jaunavu Mariju apēnoji,
Kas Tu uz Dieva Dēlu nolaidies,
Kas Tu tiki izliets pār svētajiem Apustuļiem,
Kas Tu draudzi aicināji un to sakopo no visām tautām,
Kas Tu mums svētajā Kristībā liec piedzimt par jaunu,
Kas Tu mūsos mājo - D. Palīdzi mums, mīļais Kungs un Dievs!
L. Kas Tu mūs Dieva priekšā aizstāvi ar neizrunājamām nopūtām - D. Paklausi mūs, mīļais Kungs un Dievs!
L. Mēs, nabaga grēcinieki lūdzamies - D. Klausi mūs, mīļais Kungs un Dievs!
L. Visus Tavus Baznīcas locekļus šķīstī un svētī,
Mums visiem dāvā lūgšanas un dievbijības Garu,
Svētī un valdi visas mūsu domas, vārdus un darbus - D. Paklausi mūs, mīļais Kungs un Dievs!
L. Mūsu sirdis rotā ar pacietību un pazemību,
Aizdedz tās mīlestībai un žēlsirdībai,
Audzini tās dievbijībā,
Izdaiļo tās ar svētu šķīstību,
Darbojies viņās ar Dieva mieru un paturi visus Tavā žēlastībā
un vadi uz mūžīgo dzīvību - D. Paklausi mūs, mīļais Kungs un Dievs!
L. Svētais Gars, Tu Kungs un Dievs - D. Apžēlojies par mums!
L. Ak Jēzu Kristu, Tu Dieva Dēls - D. Paklausi mūs, mīļais Kungs un Dievs!
L. Ak Tu Dieva Jērs, Kas nes pasaules grēkus – D. Apžēlojies par mums!
L. Ak Tu Dieva Jērs, Kas nes pasaules grēkus – D. Apžēlojies par mums!
L. Ak Tu Dieva Jērs, Kas nes pasaules grēkus – D. Dod mums Tavu mieru!
Visi: Kristu, paklausi mūs! Kungs, apžēlojies! Kristu, apžēlojies! Kungs, apžēlojies!LITĀNIJA (no 1928. g. Agendas)
(Litānija tiek lūgta Lielā Piektdienā, Klusā Sestdienā, Lielā Lūdzamā dienā, Mūžības svētdienā jeb Mirušo piemiņas dienā, Vecgadā, grēknožēlas dienās un sēru dievkalpojumos)

L. - liturgs, D. - draudze

L. Kungs, apžēlojies!
Kristu, apžēlojies!
Kungs, apžēlojies!
Kungs, Dievs Tēvs debesīs,
Kungs, Dievs Dēls, pasaules Pestītājs,
Kungs Dievs Svētais Gars:

D. Apžēlojies par mums! 

L. Esi mums žēlīgs!

D. Saudzi mūs, mīļais Kungs un Dievs!

L. Esi mums žēlīgs!

D. Palīdzi, mīļais Kungs un Dievs!

L. No visiem grēkiem,
no visas maldīšanās,
no visa ļauna, no velna viltības un pievilšanas,
no ļaunas ātras nāves,
no sērgām un dārgiem laikiem,
no kara un asins izliešanas,
no dumpjiem un šķelšanās,
no krusas un negaisa,
no uguns un ūdens briesmām,
no mūžīgās nāves,

D. Pasargi, mīļais Kungs un Dievs!

L. Caur Tavu svēto dzimšanu,
caur Tavu nāves cīnīšanos un asiņainiem sviedriem,
caur Tavu krustu un nāvi,
caur Tavu svēto augšāmcelšanos un debesbraukšanu,
mūsu pēdējā stundā, Pastarā tiesā,

D. Palīdzi, mīļais Kungs un Dievs!

L. Mēs, nabaga grēcinieki, lūdzamies:
paklausi mūs, mīļais Kungs un Dievs,
valdi un vadi Savu svēto kristīgo draudzi,
uzturi visus Baznīcas kalpus šķīstus mācībā un dzīvošanā,
novērs ļauno pulcēšanos un apgrēcības,
ved atpakaļ visus, kas maldās un pievilti,
samin Sātanu zem mūsu kājām,
sūti uzticīgus strādniekus Savā pļaujamā,
dod Savu Svēto Garu un spēku Saviem vārdiem,
palīdzi visiem noskumušiem un izmisušiem un iepriecini tos.

D. Paklausi, mīļais Kungs un Dievs!

L. Dod mieru un vienprātību visiem valdniekiem un valdībām,
svētī un pasargi mūsu draudzes,
skolās uzturi dievbijīgus skolotājus un godīgu dzīvošanu,
laulātiem dod mieru un uzticību,
parādies ar palīdzību visiem, kas bēdās un briesmās,
sargi visas grūtās un dzemdētājas,
kopi un glabā visus bērnus un neveselos,
izpestī un atsvabini tos, kas bez vainas cietumā,
aizstāvi un apgādā visas atraitnes un bāreņus,
apžēlojies par visiem cilvēkiem.

D. Paklausi, mīļais Kungs un Dievs!

L. Piedod mūsu ienaidniekiem, vajātājiem un zaimotājiem un atgriezi tos,
veicini visus godīgus darbus,
dod zemes augļiem augt un labi izdoties,
un paklausi mūs žēlīgi.

D. Paklausi, mīļais Kungs un Dievs!

L. Ak Jēzu Kristu, Dieva Dēls,

D. Paklausi, mīļais Kungs un Dievs! 

L. Ak Tu Dieva Jērs, kas nesi pasaules grēkus,

D. Apžēlojies par mums!

L. Ak Tu Dieva Jērs, kas nesi pasaules grēkus,

D. Apžēlojies par mums!

L. Ak Tu Dieva Jērs, kas nesi pasaules grēkus,

D. Dod mums Savu mieru!

L. Kristu, paklausi mūs! Kungs, apžēlojies! Kristu, apžēlojies!

D. Kungs, apžēlojies par mums!Dievs Kungs, kad esmu izsalkusi, sūti man kādu, ar ko dalīties pēdējā kumosā.
Kad esmu izslāpusi, sūti man kādu, kam nepieciešams ūdens malks.
Kad man salst, ļauj man kādu sasildīt.
Kad esmu neapmierināta, dod man kādu, kurš jāmierina.
Kad mans krusts kļūst par smagu, liec man dalīties ar cita krustu.
Kad esmu nabaga, vadi mani pie tā, kas ir lielākā trūkumā.
Kad man nav laika, sūti man kādu, kam palīdzēt tai brīdī.
Kad esmu pazemota, liec man kādu godāt.
Kad esmu zaudējusi drosmi, sūti man kādu, kurš jāiedrošina.
Kad man nepieciešama sapratne no citu puses, dod man kādu, kam nepieciešama manējā.
Kad gribu sajust savas rūpes, sūti kādu, par ko jārūpējas man.
Kad domāju vienīgi par sevi, vērs manu uzmanību pret citiem.
Āmen.


Māte Terēza


LŪGŠANA

Kungs, mēs lūdzam Tevi par Tavu svēto Baznīcu visā pasaulē: palīdzi Tavai tautai un svētī Tavu īpašumu un gani un paaugstini to mūžīgi, mēs Tevi lūdzam – visi: Kungs, apžēlojies!

Kungs, mēs lūdzam Tevi: liec Tavai žēlastībai uzaust pār Tavu tautu, atjauno un atmodini Tavu Baznīcu, dziedini to, kas nevesels, spēcini to, kas grib mirt, apgaismo ar Tavām dāvanām mūsu ganus un mācītājus, aicini Savus kalpus un lieciniekus no visām ļaužu kārtām, svētī tos Tavā patiesībā, jo Tavs Vārds ir patiesība, un atdari Tavu Vārdu tiem, kas pasludina Evaņģēliju, lai tie varētu izpaust Kristus noslēpumu, mēs Tevi lūdzam –visi: Kungs, apžēlojies!

Kungs, mēs lūdzam Tevi: sapulcini Tavu izklīdināto Ganāmpulku, sauc kopā Tavu tautu no visiem pasaules galiem, pasargi to no visām laikmeta pārbaudām, apžēlojies par visiem, kas cieš savas ticības dēļ un stiprini tos Savā žēlastībā ar Tavu dzīvības Maizi, pasargi mūsu bērnus no visa ļauna un māci tos staigāt pēc Taviem likumiem, palīdzi mums, kā Tu esi palīdzējis mūsu tēviem, izbeidz Tavas Baznīcas sašķeltību un savieno mūs visus ticībā uz Tavu mīļo Dēlu, mūsu Kungu un Pestītāju Jēzu Kristu vienotus, mēs Tevi lūdzam – visi: Kungs, apžēlojies!

Kungs, mēs lūdzam Tevi: par visām nekristīgajām tautām un par Israēla tautu – noņem aizsegu no viņu gara acīm, ka tie ierauga Tavu Godību Jēzus Kristus vaigā un atgriezi tos pie Tava Dēla. Mēs lūdzam par visiem neticīgajiem, vienaldzīgajiem, zaimotājiem un šaubīgajiem – atgriezi Tu tos, apgaismodams viņu tumsību un vadīdams tos Tavā gaismā, patiesībā un dzīvībā, mēs Tevi lūdzam – visi: Kungs, apžēlojies!

Kungs, mēs lūdzam Tevi: par visiem mūsu draudzes locekļiem, par bērniem un par sirmgalvjiem, par veselajiem un slimajiem, par noskumušajiem un bēdīgajiem, un par tiem, kas nāves paēnā, vadi mūs visus cauri šīs dzīves gājumam pie Tavu ļaužu atdusas Tavā mūžīgajā Valstībā, mēs Tevi lūdzam – visi: Kungs, apžēlojies!

Kungs, mēs lūdzam Tevi: par mūsu brāļiem un māsām žēlsirdības kalpošanā, lai Kristus mīlestība viņus vadītu, jo Viņš par mums visiem Sevi ir mīlestībā nodevis par atpirkšanas Upuri nāvē. Mēs lūdzam par mūsu jaunatni – atdari viņas acis, lai tā skata Tavas žēlastības brīnumus un nodod sevi par dzīviem un svētiem upuriem Tev piederēt un kalpot visā savā dzīvē, mēs Tevi lūdzam – visi: Kungs, apžēlojies!

Kungs, mēs lūdzam Tevi: par mūsu Dzimteni un tautu un par tiem, ko Tu esi licis viņas priekšgalā likumus lemt un valdīt – dod tiem Tavas gudrības Garu pildīt Tavus uzticētos augstos uzdevumus. Mēs Tevi lūdzam par mieru visā pasaulē un tautu starpā – Kungs, vadi un loki tautu un to vadītāju domas pildīt Tavu prātu un staigāt miera ceļos, mēs Tevi lūdzam – visi: Kungs, apžēlojies!

Kungs, mēs lūdzam Tevi: par visiem, kas mums tuvi un dārgi Latvijā un aiz tās robežām – ņem tos Tavā sargāšanā un miera patvērumā un uzturi mūsu saites mīlestībā. Mēs lūdzam par tiem, kas mūsu sirdij, ticībai un Dzimtenei sveši un kas mums naidīgi – atņem to, kas atsvešina, atšķir un sarūgtina un dāvini sirds saderību un mieru, mēs Tevi lūdzam – visi: Kungs, apžēlojies!

Kungs, mēs lūdzam Tevi: par tiem, kas baudījuši Tavas laipnības un žēlastības bagātību, lai tie Tevi slavētu par visu Tavu žēlastību un brīnumiem; mēs lūdzam par tiem, kurus Tava roka pazemojusi un noliekusi – liec tiem atzīt Tavu tiesātāja taisnību un pacel tos atkal caur Tavu dzīvības Vārdu, mēs Tevi lūdzam – visi: Kungs, apžēlojies!

Kungs, mēs lūdzam Tevi: par zemes auglību. Kungs, atdari Tavu roku un piepildi visus, kas dzīvo ar Tavu labumu, pēc tās žēlastības, kas paliek mūžīgi. Kungs, mēs Tevi lūdzam par visiem krietna un godīga darba darītājiem – pašķir viņu roku darbu, ak, Kungs! - mēs Tevi lūdzam – visi: Kungs, apžēlojies!

Kungs, mēs lūdzam Tevi: aizsedz Savu vaigu mūsu vainu un pārkāpumu priekšā un deldē visu mūsu noziegumu. Caur Tava mīļā Dēla, mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus svēto nāves Upuri un Viņa augšāmcelšanās spēku, liec mums kā Tavam jaunajam radījumam Tev pilnīgi piederēt un savā laikā līdz ar visiem Taviem svētajiem un apžēlotajiem iemantot mūžīgās dzīvības Godību Tavā Valstībā, kur Tu līdz ar Dēlu un Svēto Garu, Viens, patiess Dievs, dzīvo un valdi augsti teicams, mūžīgi mūžos!

Visi: Kungs Jēzu Kristu, Tu Kungs un Dievs, Tu Kungs un Dievs, paklausi, ko mēs lūdzamies! 
ĀmenUn tagad es dodos pa savu ceļu,
Balstīdamies uz Dieva spēku,
Mani sargā Dieva varenība un Jēzus Asinis,
Mani vada Dieva gudrība,
Dieva acs man norāda ceļu,
Dieva auss liecina par manu valodu,
Lai Dieva Vārds ir uz manām lūpām,
Lai mani aizstāv Dieva roka,
Lai manā priekšā pašķiras ceļš, kas ved pie Dieva,
Lai Dieva vairogs mani aizsargā,
Lai neredzamais Dieva karapulks mani izglābj,
No visiem, kas mani varētu nospiest pie zemes,
Un no visiem, kas man vēl ļaunu,
Mana īsā vai ilgā ceļojuma laikā,
Vienalga, vai tajā dodos viens vai kopā ar daudziem,
Lai Kristus mani ceļā pasargā,
Lai manu misiju varētu vainagot bagātīga pļauja.
Kristus man pa priekšu, aiz manis,
Kristus manī un man līdzās,
Kristus visapkārt un visriņķī,
Kristus man pa kreisi un Kristus man pa labi,
Kristus ar mani no rīta un ar mani vakarā,
Kristus ik sirdī, kas par mani domās,
Kristus ik lūpās, kas par mani runās,
Kristus ik skatienā, kas man pievērsīsies,
Kristus ik ausī, kas mani uzklausīs.
Savā ceļā, kas varētu mani novest pie mana ienaidnieka un viņa dusmām,
Es piesaucu Svētās Trīsvienības spēku. Caur manu ticību uz Tēvu
Un uz Dievu Radītāju.
Amen! Alleluja!


Svētais Patriks


ERCEŅĢEĻA SV. MIHAĒLA LITĀNIJA

Kungs, apžēlojies!
Kristu, apžēlojies!
Kungs, apžēlojies!
Jēzu Kristu, klausi mūs!
Jēzu Kristu, uzklausi mūs!

Dievs Tēvs debesīs, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls, pasaules Pestītāj, apžēlojies par mums!
Dievs Svētais Gars, apžēlojies par mums!
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, apžēlojies par mums!

Svētā Marija, eņģeļu Karaliene, lūdz par mums!
Svētais Mihaēl, debesu karapulku virspavēlniek, lūdz par mums!
Svētais Mihaēl, deviņu eņģeļu koru vadoni, lūdz par mums!
Svētais Mihaēl, Dieva gudrības piepildītais, lūdz par mums!
Svētais Mihaēl, slavas pilnais vadoni, lūdz par mums!
Svētais Mihaēl, spēcīgais cīņā, lūdz par mums!
Svētais Mihaēl, biedinājums ļaunajiem gariem, lūdz par mums!
Svētais Mihaēl, Sātana un dumpīgo varu uzvarētāj, lūdz par mums!
Svētais Mihaēl, mūsu atbalsts cīņā ar ļaunumu, lūdz par mums!
Svētais Mihaēl, debesu sardzes vadoni, lūdz par mums!
Svētais Mihaēl, uzticīgais Dieva kalps, lūdz par mums!
Svētais Mihaēl, Dieva vēstnesi, lūdz par mums!
Svētais Mihaēl, miera eņģeli, lūdz par mums!
Svētais Mihaēl, Paradīzes sargs, lūdz par mums!
Svētais Mihaēl, Dieva tautas atbalsts, lūdz par mums!
Svētais Mihaēl, Baznīcas sargs un aizbildni, lūdz par mums!
Svētais Mihaēl, mirstošo gādnieks, lūdz par mums!
Svētais Mihaēl, kurš rūpējies par Šķīstītavas dvēselēm, lūdz par mums!
Svētais Mihaēl, kurš izglāb no briesmām, lūdz par mums!
Svētais Mihaēl, kurš ieved dvēseles mūžīgajā gaismā, lūdz par mums!
Dieva Jērs, Kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!
Dieva Jērs, Kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs!
Dieva Jērs, Kas nes pasaules grēkus, dod mums savu mieru!


GRĒKSŪDZES DIEVKALPOJUMS

Lūgsim. Svētīgs tas cilvēks, kas neseko bezdievīgo padomam, nedz staigā grēcinieku ceļus, nedz arī sēž paļātāju pulkā, bet kam prāts saistās pie Tā Kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par Viņa bauslību.
Visi: “Esi man, grēciniekam, žēlīgs, mīļais Kungs un Dievs!”

Svētīgs, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki nolīdzināti! Svētīgs tas cilvēks, kam Tas Kungs nepielīdzina viņa vainu, kura sirdī viltības nevaid! Kamēr es klusēju, mani kauli panīka, un man bija jāvaid cauru dienu, jo Tava roka smagi gūlās uz mani dienām un naktīm. Mans spēks izkalta kā zeme vasaras bulā. Tad es atzinos Tev savos grēkos un neapslēpu savas vainas. Es sacīju: “Es izsūdzēšu Tam Kungam savus pārkāpumus!” Un Tu piedevi man manu grēku vainu. Tādēļ lai ikviens ticīgais Tevi piesauc posta laikā, kamēr Tu esi atrodams; ja arī lieli ūdeņi veltos, tie viņu neaizsniegs. Tu esi mans patvērums, Tu mani sargāsi briesmās, Tu liksi atskanēt ap mani pestīšanas gavilēm. “Es tev mācīšu un rādīšu ceļu, pa kuru tev jāstaigā, Es pār tevi turēšu nomodā savu aci. Neesiet kā zirgi, kā mūļi, kam nav saprašanas, kam iemaukti un laužņi jāliek mutē, kad viņi negrib nākt pie tevis.” Bezdievīgajam ir daudz sāpju, bet, kas uz To Kungu cer, to Viņš ietin Savā žēlastībā. Priecājieties par To Kungu, jūs taisnie, un gavilējiet visi, kam ir skaidra sirds!
Visi: “Esi man, grēciniekam, žēlīgs, mīļais Kungs un Dievs!”

Apžēlojies par mani, ak, Dievs, Savā žēlastībā, izdzēs manus pārkāpumus Savā lielajā apžēlošanā! Mazgā mani pavisam tīru no manas noziedzības un šķīstī mani no maniem grēkiem! Tiešām, es atzīstu savus pārkāpumus, un mani grēki ir vienmēr manu acu priekšā! Vienīgi Tevis priekšā es esmu grēkojis un darījis to, kas ļauns Tavās acīs, lai Tu paliec taisns Savos spriedumos un nevainojams Savā tiesneša darbā. Redzi, vainas apziņā es esmu dzemdināts, un grēkos māte mani ir ieņēmusi. Redzi, Tev patīk patiesība, kas apslēpta sirds dziļumos, un Tu māci man noslēpumos izprast gudrību. Šķīstī mani no grēkiem ar īzapu, lai es topu šķīsts, mazgā mani, lai es topu baltāks par sniegu! Liec man atkal baudīt prieku un labsajūtu, lai līksmojas mani kauli, kurus Tu esi man salauzījis! Apslēp Savu vaigu manu grēku priekšā un izdzēs visus manus noziegumus! Radi manī, ak, Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu! Neraidi mani prom no Sava vaiga un neatņem no manis Savu Svēto Garu! Atdod man atkal atpakaļ Savas pestīšanas prieku un stiprini mani ar paklausības garu! Es mācīšu pārkāpējiem Tavus ceļus, lai grēcinieki atgriežas pie Tevis. Glāb mani no asinsgrēka, ak, Dievs, Tu mans Pestītājs, lai mana mute gavilēdama daudzina Tavu taisnīgumu! Jo Tev nepatīk kaujamie upuri, un, ja es Tev dotu dedzināmo upuri, Tu to negribētu. Upuri, kas patīk Dievam, ir satriekts gars; salauztu un sagrauztu sirdi Tu, Dievs, nenoraidīsi.
Visi: “Esi man, grēciniekam, žēlīgs, mīļais Kungs un Dievs!”

Cilvēku bērni, cik ilgi lai mans gods paliek kaunā? Cik ilgi jūs mīlēsit to, kas iznīkst un pieķersities meliem? Tad nu ziniet, ka Tas Kungs mani brīnišķīgi vadījis. Viņš uzklausa visas manas lūgšanas. Gan daudzi saka: “Kas dos mums laimi?” Pacel Tu, Kungs, pār mums Sava vaiga gaišumu!
Visi: “Esi man, grēciniekam, žēlīgs, mīļais Kungs un Dievs!”

Tu neesi Dievs, kam patīk bezdievības pilna cilvēka daba. Kas ļaunu dara, lai netuvojas Tev. Kas ir lielīgs, lai nerādās Tavās acīs, Tu ienīsti visus ļauna darītājus. Tu pazudini tādus, kas runā melus, Tev riebj ikviens, kas izlej asinis un dara viltu.
Visi: “Esi man, grēciniekam, žēlīgs, mīļais Kungs un Dievs!”

Kas drīkst kāpt Tā Kunga kalnā, un kas stāvēs Viņa svētajā vietā? Kam nenoziedzīgas rokas un skaidra sirds, kam prāts nenesas uz nīcīgām lietām un kas ar viltu nezvērē. Tāds dabūs svētību no Tā Kunga un taisnību no Dieva, sava Pestītāja.
Visi: “Esi man, grēciniekam, žēlīgs, mīļais Kungs un Dievs!”

Kad es redzu Tavas debesis, Tavu roku darbu, mēnesi un zvaigznes, ko Tu esi radījis,- kas gan ir cilvēks, ka Tu viņu piemini, un cilvēka bērns, ka Tu viņu uzlūko? Tikai mazliet Tu viņu esi šķīris no Dieva, ar godību un varenību Tu viņu esi pušķojis, esi to darījis par valdnieku pār Saviem radījumiem, visu Tu esi nolicis pie viņa kājām. 
Visi: “Esi man, grēciniekam, žēlīgs, mīļais Kungs un Dievs!”

Tas Kungs valda mūžīgi, Savu goda krēslu Viņš cēlis, lai turētu tiesu. Viņš tiesās pasauli pēc taisnības, Viņš lems par tautām pēc patiesības. Uz Tevi paļaujas, kas pazīst Tavu Vārdu, jo Tu, Kungs, nepamet tos, kas Tevi meklē. Bet nabagais nav aizmirsts uz mūžiem, nedz arī zudusi uz laiku laikiem apbēdināto cerība.
Visi: “Esi man, grēciniekam, žēlīgs, mīļais Kungs un Dievs!”

Celies, ak, Kungs, pacel, ak, Dievs, Savu elkoni! Neaizmirsti nelaimīgos! Kāpēc lai bezdievīgais noniecina Dievu un spriež savā sirdī: Tu pēc tā nekad nejautāsi! Bet Tu gan redzi postu un sirdēstus, Tu vēro brīdi, kad pārņemt visu to Savās rokās. Uz Tevi raugās nelaimīgais un vājais, kas pakļaujas Tavai apsardzībai, un Tu esi Palīgs bārim. Satriec bezdievīgā un ļaundara elkoni, atrieb viņa negantību, dari tai galu!
Visi: “Esi man, grēciniekam, žēlīgs, mīļais Kungs un Dievs!”

Kad pamati grūst, ko darīs taisnais? Tas Kungs ir Savā svētajā namā, Tam Kungam debesīs ir goda krēsls, Viņa acis raugās uz zemi, Viņa skati pārbauda cilvēka bērnus. Tas Kungs pārbauda taisno un bezdievīgo, bet Viņa dvēsele ienīst to, kas dara varas darbus, pār bezdievīgajiem Viņš liek līt ugunij un sēram, svelmaina vētra būs viņu daļa, jo Tas Kungs ir taisns, Viņš mīl taisnību. Taisnie skatīs Viņa vaigu.
Visi: “Esi man, grēciniekam, žēlīgs, mīļais Kungs un Dievs!”

Palīdzi, ak Kungs, jo svētie ir zustin zuduši un ticīgo tik maz palicis starp cilvēku bērniem! Viltu viņi runā cits caur citu. Ar smaidu uz lūpām viņi runā ar divkosīgu sirdi. Kaut Tas Kungs darītu galu visiem saldiem vārdiem, mēlei, kas runā nekautrīgi, kas saka: “Mūsu varoņspēks ir mūsu mēle, mūsu mute ir mūsu rīcībā, mums klājas runāt! Kas mums var pavēlēt?” “Tad nu posta dēļ, kas nācis pār apspiestajiem, un grūtdieņu nopūtu dēļ Es celšos,” saka Tas Kungs, “un gādāšu pestīšanu tam, kas pēc tās ilgojas!” Tā Kunga vārdi ir skaidri kā kausēts sudrabs, kas septiņkārt šķīstīts. Tu, Kungs, tos turēsi un pasargāsi mūs no šīs cilts mūžīgi- no pārkāpējiem, kas lepni staigā visapkārt, kur nekrietnība augstu ceļ galvu starp cilvēku bērniem.
Visi: “Esi man, grēciniekam, žēlīgs, mīļais Kungs un Dievs!”

Bezprāši saka savā sirdī: Dieva nevaid! Tie ir samaitāti un dara nelietības, starp viņiem nav neviena, kas dara labu. Tas Kungs skatās no debesīm uz cilvēku bērniem un raugās, vai jel kāds ir sapratīgs un meklē Dievu. Bet viņi ir novirzījušies, visnotaļ izvirtuši; nav neviena, kas dara labu, it neviena. Vai tad nav nekādas saprašanas ļauna darītājiem, kas saēd manu tautu un kas gan ēd Tā Kunga maizi, tomēr nepiesaukdami Viņu? Reiz viņi bīdamies izbīsies, jo Dievs ir ar taisno cilti. Jūs nievājat nabaga padomu, bet Tas Kungs ir viņa patvērums.
Visi: “Esi man, grēciniekam, žēlīgs, mīļais Kungs un Dievs!”

Kungs, kas mājos Tavā mājoklī un dzīvos Tavā svētajā kalnā? Kas staigā nenoziedzībā un dara taisnību, un patiesību glabā savā sirdī; kas citu neaprunā ar savu mēli, savam tuvākam ļauna nedara un nelaupa viņam viņa godu; kas neieredz ļaundari, bet tur cieņā tos, kas bīstas To Kungu; kas negroza zvērestu, ja tas viņam par nastu; kas neņem netaisnus augļus par aizdoto naudu vai dāvanas, lai kaitētu nevainīgajam. Kas tā turēsies, tas pastāvēs mūžīgi!
Visi: “Esi man, grēciniekam, žēlīgs, mīļais Kungs un Dievs!”


Es saku uz To Kungu: “Tu esi mans Kungs, bez Tevis man nevaid nekā cita laba.” Uz svētajiem, kas ir šai zemē, es saku: “Uz jums man ir labs prāts!” Daudz ciešanu sagaida tos, kas pielūdz elkus, svešus dievus; es nepienesīšu viņu asiņainos dzeramos upurus un ar savām lūpām nepieminēšu viņu vārdus! Tas Kungs ir mana manta un mans kauss. Tu esi Tas, kas glabā un nodrošina man manu tiesu. Man mana daļa tikusi jaukā vietā, tiešām, skaists ir mans mantojums.
Visi: “Esi man, grēciniekam žēlīgs, mīļais Kungs un Dievs!”


Ak Kungs, mana pestīšana, ievēro manu taisnīgo lietu, uzklausi manus skaļos saucienus, uztver manu lūpu bezviltus lūgšanu! No Tava vaiga es gaidu spriedumu par sevi, Tavas acis redz to, kas ir taisnība. Tu pārbaudi manu sirdi, Tu noraugies uz mani arī naktī, Tu iedziļinies manā dvēselē, bet Tu neatrodi manī nekā ļauna: mana mute nav vainīga nekādā pārkāpumā. Cilvēku dzīves burzmā es pēc Tavu lūpu vārdiem esmu vairījies no varmāku tekām.
Visi: “Esi man, grēciniekam, žēlīgs, mīļais Kungs un Dievs!” 

Es Tevi mīlu no sirds dziļumiem, Kungs, mans stiprums. Tas Kungs ir mans akmenskalns, mana pils un mans Glābējs, mans stiprais Dievs, mans patvērums, uz ko es paļaujos, mans vairogs un mans pestīšanas rags, un mans augstais palīgs. Es piesaukšu To Kungu, kas augsti teicams, un tad es tikšu pestīts no saviem ienaidniekiem. 
Visi: “Esi man, grēciniekam, žēlīgs, mīļais Kungs un Dievs!”

Tā Kunga likumi ir pilnīgi un atspirdzina dvēseli. Tā Kunga liecība ir patiesa un vientiesīgos dara gudrus. Tā Kunga pavēles ir taisnas, tās dara sirdi priecīgu, Tā Kunga bauslis ir skaidrs, tas apskaidro acis. Bijība Tā Kunga priekšā ir šķīsta, tā pastāv mūžīgi. Tā Kunga tiesas spriedumi ir patiesība, tie visi ir taisni; tie ir jaukāki nekā zelts, nekā kausēts zelts, tie saldāki nekā medus, kā vistīrākais medus no šūnām. Arī Tavs kalps no tiem iegūst pamācību, jo, kas tos ievēro, tam jau ar to vien ir liela alga. Kas gan apzinās savu nomaldīšanos? Šķīstī mani no manām neapzinātām kļūdām! Pasargi arī savu kalpu no augstprātīgas lepnības grēkiem, ka tie nevalda pār mani! Tad es būšu bez vainas un tīrs, bez lieliem pārkāpumiem. Lai Tev patīk manas mutes valoda un manas sirds domas Tavā priekšā, ak, Kungs, mans patvērums un mans Pestītājs!
Visi: “Esi man, grēciniekam, žēlīgs, mīļais Kungs un Dievs!”

Uz Tevi, Kungs, es paceļu savu dvēseli, mans Dievs, uz Tevi es ceru, nepamet mani kaunā, lai mani ienaidnieki par mani nepriecājas. Tiešām, neviens, kas uz Tevi gaida, nepaliks kaunā. Kaunā paliek tie, kas vieglprātīgi Tevi atstāj. Kungs, dari man zināmus Tavus ceļus, māci man Tavas tekas! Vadi mani Tavā patiesībā un māci mani, jo Tu esi mans Dievs, kas palīdz. Uz Tevi es gaidu vienumēr. Piemini, Kungs, Savu laipnību, Savu žēlsirdību un žēlastību, kas ir mūžīga. Nepiemini manus jaunības grēkus un pārkāpumus, bet piemini mani pēc Savas žēlastības Savā lielajā laipnībā, ak, Kungs! Tas Kungs ir laipnīgs un taisns, tāpēc Viņš atgriež grēciniekus uz pareiza ceļa. Pazemīgos Viņš vada Savā taisnībā, un tiem, kas pazemoti, Viņš māca savu ceļu. Visi Tā Kunga ceļi ir žēlastība un uzticība tiem, kas tur Viņa derību un Viņa liecības. Tava Vārda dēļ, ak, Kungs, piedod man manu noziegumu, jo tas ir liels! Kas ir tas vīrs, kas To Kungu bīstas? Tam Viņš māca ceļu, pa kuru tam jāstaigā. Pats viņš baudīs labumu, un viņa dzimums iemantos zemi. Tā Kunga draudzība ir ar tiem, kas Viņu bīstas, un Viņa derība ar viņiem vedīs viņus pie īstās atziņas. Manas acis raugās uz To Kungu vienumēr, jo Viņš manu kāju izvelk no tīkla režģiem. Pievērsies man un esi žēlīgs, jo es esmu vientulis un lielās bēdās! Bailība pārņem manu sirdi, izved mani no manām bēdām! Uzlūko manu postu un manas mokas un piedod visus manus grēkus!
Visi: “Esi man, grēciniekam, žēlīgs, mīļais Kungs un Dievs!”

Paklausi, kad mēs lūdzam mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdā:
Visi: Mūsu Tēvs Debesīs! Svētīts lai top Tavs Vārds. Lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā Debesīs, tā arī virs zemes. Mūs dienišķo maizi dod mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļaunā. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi. Āmen.RĪTA LŪGŠANA

Kungs, dod man dvēseles mierā
saņemt visu, ko man nesīs šī diena.
Dod man pilnīgi pakļauties
Tavai svētajai gribai.

Ik brīdi vadi un stiprini mani.
Lai kādas ziņas es šodien saņemu,
māci mani uzņemt tās dvēseles mierā un
ciešā pārliecībā,
ka viss ir Tava svētā griba.

Vadi manas domas un jūtas
visos manos vārdos un darbos.
Visos neparedzētos gadījumos
neļauj man aizmirst, ka viss ir Tevis sūtīts.

Māci mani godīgi un saprātīgi
izturēties pret katru cilvēku,
ka es nevienu nesamulsinu vai nesarūgtinu.

Kungs, dod man spēku pārvarēt dienas nogurumu, vadi manu gribu un
māci man lūgt, cerēt, paciest,
piedot un mīlēt.

Āmen.


Imants Lūsis

1 komentārs:

 1. AK MANS DIEVS!! Tas noteikti ir šokējoši un patiesa liecība. Es 2019. gada 20. JŪNIJA apmeklēju forumu šeit, internetā, un es redzēju brīnišķīgu liecību par to, kas iepriekš dzirdēts, un neko par maģiju neko nezināju .. Neviena dvēsele nebūtu spējusi ietekmēt mani par burvju burvestībām, tikai līdz brīdim, kad Dr.Wealthy to izdarīja manis labā un atjaunoja manis 8 gadus ilgušo laulību un atnesa man savu dzīvesbiedru atpakaļ tajās pašās 24 stundās, tāpat kā es lasīju internetā..es biju patiesi patiess izbrīnīts un satriekts, kad mans vīrs nometās ceļos, lūdzot piedošanu un lai es viņu pieņemtu atpakaļ. Man tiešām trūkst izteikumu, un es nezinu, cik daudz jums izteikt atzinību. Dr.Wealthy, jūs esat Dievs, kurš sūtīts man un manai visai ģimenei jums arī nepieciešama palīdzība, vienkārši nosūtiet viņam e-pastu uz wealthylovespell@gmail.com vai zvaniet uz viņa numuru +2348105150446

  AtbildētDzēst